Premi Morales
III PREMI DE PERIODISME MARÍA LUZ MORALES (2019)

Convocat per la Fundació Catalunya La Pedrera i l’Observatori Cultural de Gènere amb el suport del Diari ARA


BASES

La Fundació Catalunya La Pedrera i l’Observatori Cultural de Gènere, amb el suport del Diari ARA, convoquen el III Premi de Periodisme María Luz Morales en honor a la prestigiosa escriptora i periodista cultural que va ser la primera dona directora d’un diari d’abast nacional a l’Estat Espanyol.
El premi té per objectiu incentivar treballs periodístics que versin sobre l’apoderament de les dones i els feminismes en qualsevol dels seus vessants, i consistirà en:
Premi: Atorgat a un article periodístic publicat a la premsa en suport paper o digital.
Accèssit: Atorgat a un treball de caràcter periodístic breu aparegut en qualsevol dels altres llenguatges audiovisuals o digitals (vídeos, webdocs, podcasts, etc.)

1.   Poden optar al Premi María Luz Morales els articles periodístics publicats durant el 2018 en qualsevol mitjà de premsa nacional, sigui en format paper o digital, que versin sobre l’apoderament de les dones i els feminismes.

Poden optar a l’Accèssit del Premi María Luz Morales els treballs de caràcter periodístic breus sobre les temàtiques citades apareguts durant el 2018 en algun dels altres formats audiovisuals i digitals.

Ambdós, tant els articles com els treballs de caràcter periodístic que optin a l’accèssit, poden estar escrits o parlats en qualsevol de les llengües de l’Estat. En el cas d’articles o treballs en gallec o basc, es prega adjuntar traducció al castellà o català.

Cada participant pot enviar tots els articles i/o treballs que vulgui.


2.   El Premi María Luz Morales té especial interès a premiar treballs originals, que facin propostes en clau positiva i amb visió de futur.


3.   La quantia del premi per aquesta convocatòria serà de 2.000 € per al Premi i de 1.000 € per a l’Accèssit. Els imports dels dos premis estaran subjectes a la normativa fiscal vigent que els hi sigui d’aplicació.


4.   En aquesta edició el jurat estarà format per: Marina Subirats, Esther Vera (directora de l’ARA), Marga Viza (directora de l’Àrea de Cultura de la Fundació Catalunya La Pedrera), Mavi Carrasco (presidenta de l’ADPC, Associació de Dones Periodistes), Ariadna Oltra, Lluís Reales i Mª Àngels Cabré (Observatori Cultural de Gènere).

5.   Els treballs han d’enviar-se per correu electrònic a observatoricultural@gmail.com, especificant el nom complet de l’autor/a, DNI, adreça postal i un telèfon de contacte.

6.   El termini de presentació dels treballs serà el 21 de juny de 2019 a les 15h.


7.   El lliurament del III Premi María Luz Morales tindrà lloc el 8 de juliol de 2019 a La Pedrera (Barcelona) i els/les premiats/ premiades hi hauran d’estar presents.


8.   Els/les participants només podran guanyar el guardó una vegada en cadascuna de les modalitats, tot i que en altres convocatòries podran presentar-se a aquella modalitat de la qual no han resultat guanyadors/guanyadores.

9.   L’Observatori Cultural de Gènere, com a responsable del tractament, informa als i a les participants que d’acord amb la normativa legal vigent en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de 2019 (LOPDGDD), les dades personals facilitades seran tractades amb la finalitat de gestionar la participació en el “III Premi María Luz Morales” i els següents premis convocats. La base de legitimació del tractament serà el consentiment que atorga l’usuari/la usuària a l’enviar la seva candidatura al correu esmentat. Aquestes dades seran conservades a efectes de gestionar la participació en el premi convocat i per a la comunicació de la futures convocatòries del mateix premi.

10. Els/les participants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió (dret a l’oblit), limitació de dades, portabilitat de les dades i oposició enviant un escrit al correu electrònic: observatoricultural@gmail.com


11. Els/les participants autoritzen a l’organització a reproduir i utilitzar la seva imatge així com el seu nom en qualsevol activitat publi-promocional relacionada amb el “III Premi María Luz Morales” sempre que el/la participant hagi resultat guanyador/guanyadora.Amb la col·laboració de:

Institut Català de les Dones (ICD); Col·legi de Periodistes de Catalunya; Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC); Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE); Màster Gènere i Comunicació de la UAB (GiC); Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya - Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere (XIDPICCAT-XIPVG)
&&&


[En castellano]III PREMIO DE PERIODISMO MARÍA LUZ MORALES (2019)

Convocado por la Fundació Catalunya La Pedrera y el Observatorio Cultural de Género con el apoyo del Diario ARA


   BASES

La Fundació Catalunya La Pedrera y el Observatorio Cultural de Género, con el apoyo del Diario ARA, convocan el III Premio de Periodismo María Luz Morales en honor a la prestigiosa escritora y periodista cultural que fue la primera mujer directora de un diario de alcance nacional en el Estado Español.
El premio tiene por objetivo incentivar trabajos periodísticos que traten sobre el empoderamiento de las mujeres y los feminismos en cualquiera de sus vertientes, y consistirá en:
Premio: Otorgado a un artículo periodístico publicado en la prensa en soporte papel o digital.
Accésit: Otorgado a un trabajo de carácter periodístico breve aparecido en cualquiera de los demás lenguajes audiovisuales o digitales (vídeos, webdocs, podcasts, etc.)

1.   Pueden optar al Premio María Luz Morales los artículos periodísticos publicados durante el 2018 en cualquier medio de prensa nacional, ya sea en formato papel o digital, que traten sobre el empoderamiento de las mujeres y los feminismos.

Pueden optar al Accésit del Premio María Luz Morales los trabajos de carácter periodístico breves sobre las temáticas citadas aparecidos durante el 2018 en alguno de los demás formatos audiovisuales y digitales.

Ambos, tanto los artículos como los trabajos de carácter periodístico que opten al accésit, pueden estar escritos o hablados en cualquiera de las lenguas del Estado. En el caso de artículos o trabajos en gallego o vasco, se ruega adjuntar traducción al castellano o catalán.

Cada participante puede enviar todos los artículos i/o trabajos que quiera.


2.   El Premio María Luz Morales tiene especial interés en premiar trabajos originales, que hagan propuestas en clave positiva y con visión de futuro.


3.   La cuantía del premio para esta convocatoria será de 2.000 € para el Premio y de 1.000 € para el Accésit. Los importes de los dos premios estarán sujetos a la normativa fiscal vigente que les sea de aplicación.


4.   En esta edición el jurado estará formado por: Marina Subirats, Esther Vera (directora del ARA), Marga Viza (directora del Área de Cultura de la Fundació Catalunya La Pedrera), Mavi Carrasco (presidenta de la ADPC, Associació de Dones Periodistes), Ariadna Oltra, Lluís Reales y Mª Ángeles Cabré (Observatorio Cultural de Género).

5.   Los trabajos deben enviarse por correo electrónico a observatoricultural@gmail.com, especificando el nombre completo del autor/a, DNI, dirección postal y un teléfono de contacto.

6.   El plazo de presentación de los trabajos será el 21 de junio de 2019 a las 15h.


7.   La entrega del III Premio María Luz Morales tendrá lugar el 8 de julio de 2019 en La Pedrera (Barcelona) y los/las premiados/premiadas deberán estar presentes.


8.   Los/las participantes tan sólo podrán ganar el galardón una vez en cada una de las modalidades, aunque en otras convocatorias podrán presentarse a aquella modalidad de la que no han resultado ganadores/ganadoras.

9.   El Observatorio Cultural de Género, como responsable del tratamiento, informa a los y las participantes que de acuerdo con la normativa legal vigente en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de 2019 (LOPDGDD), los datos personales facilitados serán tratados con la finalidad de gestionar la participación en el “III Premio María Luz Morales” y los siguientes premios convocados. La base de legitimación del tratamiento será el consentimiento que otorga el usuario/la usuaria al enviar su candidatura al correo citado. Estos datos serán conservados a efectos de gestionar la participación en el premio convocado y para la comunicación de las futuras convocatorias del mismo premio.

10. Los/las participantes podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión (derecho al olvido), limitación de datos, portabilidad de los datos y oposición enviando un escrito al correo electrónico: observatoricultural@gmail.com


11. Los/las participantes autorizan a la organización a reproducir y utilizar su imagen así como su nombre en cualquier actividad publi-promocional relacionada con el “III Premio María Luz Morales” siempre que él/la participante haya resultado ganador/ganadora.Con la colaboración de:

Institut Català de les Dones (ICD); Col·legi de Periodistes de Catalunya; Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC); Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE); Màster Gènere i Comunicació de la UAB (GiC); Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya - Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere (XIDPICCAT-XIPVG)
&&&
[EDICIONS ANTERIORS]


2017


L'1 de juny de 2017 va tenir lloc a CaixaForum Barcelona l'entrega del
II Premi de Periodisme María Luz Morales

Van resultar guanyadors els següents treballsPremi / "Les raons d'Antígona", de la sociòloga  MARINA SUBIRATS
(publicat a ARA)

Accèssit / "Ellas toman la palabra", de VIRGINIA HERNÁNDEZ, RAQUEL QUÍLEZ i  JAVIER NADALES (publicat a El Mundo)

2016


El 23 de maig de 2016 va tenir lloc a CaixaForum Barcelona l'entrega del
I Premi de Periodisme María Luz Morales

Van resultar guanyadors els següents treballsPremi / "Política eres tú", de la sociòloga PATRÍCIA SOLEY-BELTRAN
(publicat a El Semanal de El País)

Accèssit / "Las abuelas solares de Burkina Faso", de BENOÍT CROS
(publicat a eldiario.es)