Objectius

-Denunciar la minsa presència de les dones en la cultura i analitzar les causes d’aquesta desigualtat de gènere, així com els mecanismes de perpetuació que les fan ocupar en menor grau els llocs de responsabilitat.

-Defensar i impulsar la visibilitat de les dones en els diferents sectors culturals.
-Promoure el debat públic entorn d’una qüestió d’abast tan general.
-Sensibilitzar la societat davant la discriminació per raó de sexe per fomentar-ne la paritat i fer possible una presència i una representativitat més justa d’homes i dones en la cultura.
-Conscienciar les dones joves de la importància de no negar aquesta realitat injusta i perjudicial per a tots i totes, per tal de propiciar la continuïtat d’aquest reclam de paritat.
-Incentivar l’apoderament de les dones en els diversos àmbits culturals.
-Impulsar noves polítiques destinades a esmenar la desigualtat per raó de sexe en la cultura.
-Col.laborar estretament amb altres grups i associacions per posar en marxa  noves eines que permetin la consolidació d’un nou horitzó cultural.
-Fomentar la cultura com a eina fonamental de cohesió social i instrument imprescindible per assolir un marc de convivència paritari.