Premi MoralesPREMI DE PERIODISME FEMINISTA
MARÍA LUZ MORALES
(2022)

Convocat per l'Observatori Cultural de Gènere
i l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Amb la col·laboració del Diari ARA BASES

(en català)

 

LA CIBA. Espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista (Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet) i l’Observatori Cultural de Gènere, amb el suport del Diari ARA, convoquen el V Premi de periodisme feminista María Luz Morales en honor a la prestigiosa escriptora i periodista cultural que va ser la primera dona directora d’un diari d’abast nacional a l’Estat Espanyol.

El premi té per objectiu incentivar treballs periodístics que tractin sobre l’apoderament de les dones i els feminismes en qualsevol dels seus vessants, i consistirà en:

Premi: Atorgat a un treball de caràcter periodístic breu en suport paper, digital o en qualsevol llenguatge audiovisual (vídeos, webdocs, podcasts...).

Accèssit: Atorgat a un treball de caràcter periodístic breu en suport paper, digital o en qualsevol llenguatge audiovisual (vídeos, webdocs, podcasts...).


1. Poden optar al Premi María Luz Morales i a l’Accèssit del Premi María Luz Morales treballs periodístics breus apareguts durant el 2021 en qualsevol mitjà de premsa nacional que versin sobre l’apoderament de les dones i els feminismes.

Poden estar escrits o parlats en qualsevol de les llengües de l’Estat. En el cas de treballs en gallec o basc, es prega adjuntar traducció al castellà o català.

Cada participant pot enviar tots els treballs que vulgui.


    2. El Premi María Luz Morales té especial interès a premiar treballs originals, que facin propostes en clau positiva i amb visió de futur.


    3. La quantia del premi per aquesta convocatòria serà de 2.000 € per al Premi i de 1.000 € per a l’Accèssit. Els imports dels dos premis estaran subjectes a la normativa fiscal vigent que els hi sigui d’aplicació.


    4. En aquesta edició el jurat estarà format per: Maribel Cárdenas (directora de polítiques d’igualtat de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet), Esther Vera (directora de l’ARA), Mª Àngels Cabré (Observatori Cultural de Gènere), Marta Corcoy (presidenta de l’ADPC, Associació de Dones Periodistes de Catalunya), Rosa Cerarols (directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra), Anna Caballé i Lluís Reales.

 

    5. Els treballs han d’enviar-se per correu electrònic a observatoricultural@gmail.com, especificant el nom complet de l’autor/a, DNI, adreça postal i un telèfon de contacte.


    6. El termini de presentació dels treballs serà el 10 de juny de 2022 a les 15h.


    7. El lliurament del V Premi María Luz Morales tindrà lloc la tarda del 29 de juny de 2022 a LA CIBA (Santa Coloma de Gramenet) i els/les premiats/ premiades hi hauran d’estar presents.

 

    8. Els/les participants només podran guanyar el guardó una vegada en cadascuna de les modalitats, tot i que en altres convocatòries podran presentar-se a aquella modalitat de la qual no han resultat guanyadors/guanyadores.


    9. L’Observatori Cultural de Gènere, com a responsable del tractament, informa als i a les participants que, d’acord amb la normativa legal vigent en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de 2019 (LOPDGDD), les dades personals facilitades seran tractades amb la finalitat de gestionar la participació en el “V Premi de periodisme feminista María Luz Morales” i els següents premis convocats. La base de legitimació del tractament serà el consentiment que atorga l’usuari/la usuària a l’enviar la seva candidatura al correu esmentat. Aquestes dades seran conservades a efectes de gestionar la participació en el premi convocat i per a la comunicació de les futures convocatòries del mateix premi.


    10. Els/les participants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió (dret a l’oblit), limitació de dades, portabilitat de les dades i oposició enviant un escrit al correu electrònic: observatoricultural@gmail.com

 

    11. Els/les participants autoritzen a l’organització a reproduir i utilitzar la seva imatge, així com el seu nom en qualsevol activitat publi-promocional relacionada amb el “V Premi de periodisme feminista María Luz Morales” sempre que el/la participant hagi resultat guanyador/guanyadora.

 


Amb la col·laboració de:

 

Institut Català de les Dones (ICD), Col·legi de Periodistes de Catalunya, Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), Màster Gènere i Comunicació de la UAB (GiC), Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya - Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere (XIDPICCAT-XIPVG)&&&  BASES

(en castellano)

  

LA CIBA. Espacio de recursos para mujeres, innovación y economía feminista (Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet) y el Observatorio Cultural de Género, con el apoyo del Diario ARA, convocan el V Premio de periodismo feminista María Luz Morales en honor a la prestigiosa escritora y periodista cultural que fue la primera mujer directora de un diario de alcance nacional en el Estado Español.

El premio tiene por objetivo incentivar trabajos periodísticos que traten sobre el empoderamiento de las mujeres y los feminismos en cualquiera de sus vertientes, y consistirá en:

Premio: Otorgado a un trabajo de carácter periodístico breve en soporte papel o digital y en cualquier lenguaje audiovisual (TV, vídeos, webdocs, podcasts…).

Accésit: Otorgado a un trabajo de carácter periodístico breve en soporte papel o digital y en cualquier lenguaje audiovisual (TV, vídeos, webdocs, podcasts…)


 1. Pueden optar al Premio María Luz Morales trabajos periodísticos breves aparecidos durante el 2021 en cualquier medio de prensa nacional que traten sobre el empoderamiento de las mujeres y los feminismos.

Pueden estar escritos o hablados en cualquiera de las lenguas del Estado. En el caso de trabajos en gallego o vasco, se ruega adjuntar traducción al castellano o catalán.

Cada participante puede enviar todos los trabajos que quiera.


    2. El Premio María Luz Morales tiene especial interés en premiar trabajos originales, que hagan propuestas en clave positiva y con visión de futuro.


    3. La cuantía del premio para esta convocatoria será de 2.000 € para el Premio y de 1.000 € para el Accésit. Los importes de los dos premios estarán sujetos a la normativa fiscal vigente que les sea de aplicación.


    4. En esta edición el jurado estará formado por: Maribel Cárdenas (directora de políticas de igualdad del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet), Esther Vera (directora del ARA), Mª Àngels Cabré (Observatorio Cultural de Género), Marta Corcoy (presidenta de la ADPC, Associació de Dones Periodistes de Catalunya), Rosa Cerarols (directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad Pompeu Fabra), Anna Caballé y Lluís Reales.


  5. Los trabajos deben enviarse por correo electrónico a observatoricultural@gmail.com, especificando el nombre completo del autor/a, DNI, dirección postal y un teléfono de contacto.


    6. El plazo de presentación de los trabajos será el 10 de junio de 2022 a las 15h.

 

    7. La entrega del V Premio María Luz Morales tendrá lugar la tarde del 29 de junio de 2022 en LA CIBA (Santa Coloma de Gramenet) y los/las premiados/premiadas deberán estar presentes.

 

    8. Los/las participantes tan sólo podrán ganar el galardón una vez en cada una de las modalidades, aunque en otras convocatorias podrán presentarse a aquella modalidad de la que no han resultado ganadores/ganadoras.


    9. El Observatorio Cultural de Género, como responsable del tratamiento, informa a los y las participantes que, de acuerdo con la normativa legal vigente en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de 2019 (LOPDGDD), los datos personales facilitados serán tratados con la finalidad de gestionar la participación en el “V Premio de periodismo feminista María Luz Morales” y los siguientes premios convocados. La base de legitimación del tratamiento será el consentimiento que otorga el usuario/la usuaria al enviar su candidatura al correo citado. Estos datos serán conservados a efectos de gestionar la participación en el premio convocado y para la comunicación de las futuras convocatorias del mismo premio.


    10. Los/las participantes podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión (derecho al olvido), limitación de datos, portabilidad de los datos y oposición enviando un escrito al correo electrónico: observatoricultural@gmail.com

 

    11. Los/las participantes autorizan a la organización a reproducir y utilizar su imagen, así como su nombre en cualquier actividad publi-promocional relacionada con el “V Premio de periodismo feminista María Luz Morales” siempre que él/la participante haya resultado ganador/ganadora.

 

 

Con la colaboración de:

 

Institut Català de les Dones (ICD), Col·legi de Periodistes de Catalunya, Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), Màster Gènere i Comunicació de la UAB (GiC), Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya - Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere (XIDPICCAT-XIPVG) 

                                                             &&&          GUANYADORS/GUANYADORES DEL PREMI DE PERIODISME FEMINISTA MARÍA LUZ MORALES
2021El 13 de juliol de 2021 va tenir lloc a LA CIBA (Santa Coloma de Gramenet) el lliurament del IV Premi de Periodisme María Luz Morales
     

Van resultar guanyadors els següents treballsPremi / "Confinadas de por vida", de l'escriptora NAJAT EL HACHMI
                                          (publicat a El País)

Accèssit / "PERAQUÍNOPASSEM"", de la periodista SARA BORRELLA
                                                            (publicat a La Directa)


2019El 18 de juliol de 2019 va tenir lloc a La Pedrera (Barcelona) el lliurament del III Premi de Periodisme María Luz Morales

Van resultar guanyadors els següents treballs


Premi / "Femenino funeral: el lamentable recuento de las mujeres asesinadas durante 2017", de la periodista i escriptora CRISTINA FALLARÁS
(publicat a Público)


Accèssit / "Crossing de River. Mujeres africanas en lucha contra la mortalidad materna", de la periodista EMMANUELA ZUCCALÀ
(publicat a El País)

      2017


L'1 de juny de 2017 va tenir lloc a CaixaForum Barcelona el lliurament del
II Premi de Periodisme María Luz Morales

Van resultar guanyadors els següents treballsPremi / "Les raons d'Antígona", de la sociòloga  MARINA SUBIRATS
(publicat a ARA)

Accèssit / "Ellas toman la palabra", dels periodistes VIRGINIA HERNÁNDEZ, RAQUEL QUÍLEZ i  JAVIER NADALES (publicat a El Mundo)

2016


El 23 de maig de 2016 va tenir lloc a CaixaForum Barcelona el lliurament del
I Premi de Periodisme María Luz Morales

Van resultar guanyadors els següents treballsPremi / "Política eres tú", de la sociòloga PATRÍCIA SOLEY-BELTRAN
(publicat a El Semanal de El País)

Accèssit / "Las abuelas solares de Burkina Faso", del periodista BENOÍT CROS
(publicat a eldiario.es)